Informácie o spracúvaní osobných údajov

(článok 13 GDPR)

Vaše osobné údaje sú spracúvané našou spoločnosťou BIOSAN, s.r.o., IČO: 52 469 221, so sídlom Majoránová 71, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07, zapísanou v Obchodnom registri Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č. 138403/B. Kontaktovať nás môžete prostredníctvom týchto spôsobov:

• emailom: info@sunsan.sk

• poštou: BIOSAN, s.r.o., so sídlom Majoránová 71, 821 07 Bratislava - mestská časť Vrakuňa 821 07

Vaše osobné údaje budeme spracúvať na účel:

- plnenia našich povinností vyplývajúcich nám z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami (predaj tovaru, dodanie tovaru, reklamácia tovaru),

- spracovania účtovných dokladov.

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie našich zákonných povinností a povinností vyplývajúcich nám zo zmlúv uzavretých s Vami.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a zmluvnou požiadavkou. Bez ich poskytnutia Vám nie sme schopný poskytovať naše služby.

ĎALŠIE INFORMÁCIE

  • Komu budú moje osobné údaje ešte poskytnuté?

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame na účel:

- plnenia našich povinností vyplývajúcich nám z kúpnej zmluvy uzavretej s Vami budú poskytnuté spoločnosti Global Payments s.r.o. a banke Slovenská sporiteľňa, ktoré pre nás zabezpečujú finančné operácie a spoločnosti GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o. ktorá pre nás zabezpečuje prepravu Vami zakúpeného tovaru,

- spracovania účtovných dokladov budú poskytnuté osobám, ktoré nám poskytujú služby ekonomické, právne, audítorské.

  • Plánujete posielať moje osobné údaje do zahraničia mimo EÚ?

Nie, Vaše osobné údaje nebudú posielané do zahraničia mimo Európskej únie.

  •  Ako dlho budete moje osobné údaje uchovávať?

Vaše osobné údaje budeme spracúvať a uchovávať po dobu tri a pol roka od dodania tovaru s výnimkou osobných údajov nevyhnutných pre vedenie účtovníctva v zmysle platných predpisov, ktoré budú spracovávané po dobu desať a pol roka.

  •  Aké sú moje práva v súvislosti s mojimi osobnými údajmi?

V súvislosti s Vašimi osobnými údajmi, ktoré ste nám poskytli, máte nasledovné práva:

• právo na prístup k osobným údajom;

• právo na opravu osobných údajov;

• právo na vymazanie osobných údajov (právo "na zabudnutie");

• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;

• právo namietať spracúvanie osobných údajov;

• právo na prenosnosť osobných údajov.

  •  Na koho sa môžem obrátiť, ak sa domnievam, že spracúvanie mojich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom?

Ak ste nadobudli názor, že spracúvanie Vašich osobných údajov nie je realizované v súlade so zákonom, môžete sa so svojou sťažnosťou obrátiť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika.

Pokiaľ máte obvyklý pobyt alebo miesto výkonu práce v inom členskom štáte Európskej únie, než je Slovenská republika, môžete podať Vašu sťažnosť aj dozornému orgánu v tomto inom členskom štáte.

  •  Dochádza pri spracúvaní mojich osobných údajov k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania?

Nie, pri spracúvaní Vašich osobných údajov nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu vrátane profilovania.